Úvod

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) poskytuje odborné poradenské, intervenční a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Práce ŠPP je zaměřena na prevenci rizikového chování a školní neúspěšnosti, na kariérové poradenství, dále na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků z odlišného kulturního prostředí a žáků nadaných.

Důležitou součástí činnosti ŠPP je podpora přátelského klimatu školy a jednotlivých tříd a v neposlední řadě podpora osobnostního rozvoje dětí.

ŠPP se schází na pravidelných poradách, komunikuje také s vedením školy. Jeho činnost na ZŠ Hálkova koordinuje školní psycholog.

Při všech jednáních s žáky, rodiči i pedagogy je kladen důraz na citlivý přístup, na ochranu osobních dat a na důvěrnost sdělovaných informací. 

Služby ŠPP jsou bezplatné.

Členové týmu ŠPP    

Školní psycholog: Mgr. Lucia Slováková

Výchovný poradce: PhDr. Libuše Lipenská

Metodik prevence: Mgr. Kristína Ličmanová

Školní speciální pedagog: Mgr. Lenka Hetová

Školní koordinátor podpory nadání: Mgr. Lenka Baše

Metodik pro první stupeň: Mgr. Romana Navrátilová

 

Pracovní úvazek školní speciálního pedagoga je zajišťován prostřednictvím projektu Sdílení dobré praxe ( II/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ).